TREĆA GODINA PROGRAMA »UKLJUČI SE I TI!«

30.11.2018. Slika: TREĆA GODINA PROGRAMA »UKLJUČI SE I TI!«

Tijekom godine dana od 48 korisnika Caritasova Prihvatilišta za beskućnike 13 se zaposlilo i osamostalilo, 5 se zaposlilo u Caritasu kroz mjeru javnih radova a 8 radilo na povremenim poslovima. S njima je radio i pomagao 31 volonter a sami korisnici darovali su Caritasu i zajednici 2541 volonterski sat.


Sve se to odvijalo tijekom druge godine provedbe trogodišnjeg programa »Uključi se i ti!« od 1. studenoga 2017. do 31. listopada 2018. godine, financiranoga od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje će financirati i treću godinu provedbe programa s iznosom od 190.000,00 kuna.

Radne i socijalne kompetencije korisnika unaprijeđene su kroz različite aktivnosti u kojima su korisnici sudjelovali: karijerno savjetovanje – pripremu za strukovno osposobljavanje ili prekvalifikaciju i zapošljavanje radno sposobnih korisnika (11), radionice socijalnih kompetencija i nenasilnog rješavanja sukoba (10), financijsko opismenjavanje (23), volonterske aktivnosti u Caritasu i lokalnoj zajednici (31), kreativne radionice (10) i različite sportske aktivnosti (9).

U individualni savjetodavno-terapijski rad psihijatra bilo je uključeno 26 korisnika kojima je taj vid pomoći bio potreban te se s njima kontinuirano radilo na prevladavanju psihičkih teškoća, rehabilitaciji i resocijalizaciji te unaprjeđenju svakodnevnog funkcioniranja.

U sklopu provedbe programa Caritas je organizirao informativno-edukativni skup Psihosocijalna podrška i integracija beskućnika kroz program »Uključi se i ti!« 16. ožujka 2018. godine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu na kojemu je sudjelovalo više od 100 stručnjaka koji se bave problemom beskućništva s područja cijele Republike Hrvatske.

Posebnu zahvalnost Caritas iskazuje 31 volonteru (studenti Studija dizajna Arhitektonskog fakulteta i Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, volonteri akcije »72 sata bez kompromisa«, predavači na informativno-edukativnom skupu, predstavnici Društva Klijent d.o.o., frizerka Slavica), koji su korisnicima u Prihvatilištu darovali ukupno 485 sati volonterskoga rada.

I sami korisnici Prihvatilišta svoj su angažman i trud, osim sudjelovanja na radionicama i drugim aktivnostima, iskazali kroz 2541 volonterski sat na različitim poslovima u Caritasu i u lokalnoj zajednici.

- - -

Fotodokumentacija Programa „UKLJUČI SE I TI!“ – u karijerno savjetovanje, u radionice, u terapiju, u volontiranje…

Gore: Radionica o financijskoj pismenosti Društva Klijent d.o.o., 11. listopada 2018. u Prihvatilištu za beskućnike
Dolje: Predavanje gđe Sanje Krušlin iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30. listopada 2018. u Prihvatilištu za beskućnike- - -

P O V E Z A N E   V I J E S T I

1. 6. 2018. - FINANCIJSKO OPISMENJAVANJE BESKUĆNIKA
http://www.czn.hr/vijesti/financijsko-opismenjavanje-beskucnika

18. 3. 2018. - CARITAS - PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA I INTEGRACIJA BESKUĆNIKA
http://www.czn.hr/vijesti/caritas-psihosocijalna-podrska-i-integracija-beskucnika

16. 3. 2018. - INFORMATIVNO - EDUKATIVNI SKUP PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA I INTEGRACIJA BESKUĆNIKA KROZ PROGRAM „UKLJUČI SE I TI!“
http://www.czn.hr/vijesti/informativno-edukativni-skup-psihosocijalna-podrska-i-integracija-beskucnika-kroz-program-ukljuci-se-i-ti-2

9. 11. 2017. - TROGODIŠNJI PROGRAM »UKLJUČI SE I TI!«
http://www.czn.hr/vijesti/trogodisnji-program-ukljuci-se-i-ti

30. 3. 2017. - »UKLJUČI SE I TI!« - TROGODIŠNJI PROGRAM RESOCIJALIZACIJE I INTEGRACIJE BESKUĆNIKA
http://www.czn.hr/vijesti/-ukljuci-se-i-ti-trogodisnji-program-resocijalizacije-i-integracije-beskucnika