PROJEKT »PSIHOSOCIJALNIM AKTIVNOSTIMA I EDUKACIJOM U ZAJEDNICI DO PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE STARIJIH OSOBA«

Slika: PROJEKT »PSIHOSOCIJALNIM AKTIVNOSTIMA I EDUKACIJOM U ZAJEDNICI DO PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE STARIJIH OSOBA«

Cilj projekta je ponuditi psihosocijalne aktivnosti osobama starije životne dobi (65 godina i više) u Gradu Zagrebu te povećati kompetencije za rad sa starijim osobama kod gerontodomaćica i volontera, a u svrhu prevencije institucionalizacije starijih.


Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Naziv Poziva: Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Naziv projekta: PSIHOSOCIJALNIM AKTIVNOSTIMA I EDUKACIJOM U ZAJEDNICI DO PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE STARIJIH OSOBA

Nositelj projekta: Društvo za psihološku pomoć, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 746.584,23 kn

Vrijeme provedbe projekta: 1. 11. 2021. - 1. 11. 2023.

O projektu: Cilj projekta je ponuditi psihosocijalne aktivnosti osobama starije životne dobi (65 godina i više) u Gradu Zagrebu te povećati kompetencije za rad sa starijim osobama kod gerontodomaćica i volontera, a u svrhu prevencije institucionalizacije starijih.

Projekt predstavlja višeslojan pristup osiguravanju kvalitetnijeg starenja tako da se na probleme s kojima se starija populacija suočava djeluje kroz a) direktan rad s osobama starije životne dobi te kroz b) direktan rad s osobama koje pružaju usluge i/ili pomažu starijima. Direktan rad se odnosi na izradu programa pružanja psihosocijalnih aktivnosti te putem organiziranja sistematiziranog rada sa starijim osobama, dok se rad s pružateljima usluga starijim osobama odnosi na rad s volonterima koji rade direktno s osobama starije životne dobi.

Partneri na projektu: Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Grad Zagreb i Dom za starije osobe Trnje

Uloga Caritasa: Uloga Caritasa Zagrebačke nadbiskupije je upućivanje osoba starije životne dobi u aktivnosti provođenja programa kognitivnog osnaživanja, jačanja socio-emocionalnih kompetencija te individualne psihološke podrške i uključivanje Caritasovih gerontodomaćica i volontera u edukaciju za rad sa osobama starije životne dobi.

Za više informacija o projektu: https://dpp.hr/esf-seniori/projekti@czn.hr

Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi
https://strukturnifondovi.hr/

TIJEK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

10. 01. 2022. - DOPRINOS CARITASA PREVENCIJI INSTITUCIONALIZACIJE STARIJIH OSOBA
https://www.czn.hr/vijesti/doprinos-caritasa-prevenciji-institucionalizacije-starijih-osoba

Videozapis emisije na HKR YouTube kanalu
https://youtu.be/FfnkAnbFIq0

Videozapis emisije na CZN YouTube kanalu
https://youtu.be/GNuLQ87p63o

11. 05. 2022. - MI SMO ZA PLES! ODRŽANA PLESNA RADIONICA POLAZNIKA PROGRAMA JAČANJA SOCIOEMOCIONALNIH KOMPETENCIJA
https://www.czn.hr/vijesti/mi-smo-za-ples-odrzana-plesna-radionica-polaznika-programa-jacanja-socioemocionalnih-kompetencija
https://web.facebook.com/CaritasZagrebackeNadbiskupije/posts/4803827186393860

25. 05. 2022. - Caritasova mjesečna radioemisija »Caritas - srce i ruke Crkve« (prilog o održanoj radionici plesa za starije osobe u okviru projekta »Psihosocijalnim aktivnostima i edukacijom u zajednici do prevencije institucionalizacije starijih osoba« traje od 17:16 do 20:14 min. snimke)
https://drive.google.com/file/d/1UpQ2-tVBee2agRYMSPgrmYstK8sf-E0U/view?usp=sharing

07. 06. 2022. - EDUKACIJA VOLONTERA KOJI RADE S OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I JAČANJE SOCIO-EMOCIONALNIH KOMPETENCIJA STARIJIH OSOBA
https://www.czn.hr/vijesti/edukacija-volontera-koji-rade-s-osobama-starije-zivotne-dobi-i-jacanje-socio-emocionalnih-kompetencija-starijih-osoba

22. 06. 2022. - Caritasova mjesečna radioemisija »Caritas - srce i ruke Crkve« (prilog o završetku prvoga grupnog programa jačanja socio-emocionalnih kompetencija za osobe starije životne dobi i prilog o jednodnevnoj edukacija za volontere koji volontiraju s osobama starije životne dobi u okviru Projekta traje od 22:34 do 27:20 min. snimke)
https://drive.google.com/file/d/1kp1zv8EJpDRF1sTqeFcNazRmZ0Qf93e2/view?usp=sharing


...