PROJEKT »PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA DJECI ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI«

Slika: PROJEKT »PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA DJECI ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI«

Ovim projektom Caritas Zagrebačke nadbiskupije pomaže djeci kojima je potreban multidisciplinaran pristup u rješavanju njihovih teškoća te prevladavanju trauma.


Sadržaj teksta na ovoj mrežnoj stranici isključiva je odgovornost
Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.


Izvor financiranja:  Zagrebačka županija

Naziv Poziva:  Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2023. godini

Naziv projekta:  PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA DJECI ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI

Nositelj projekta:  Caritas Zagrebačke nadbiskupije

Ukupna vrijednost projekta:  2.500,00 €

Vrijeme provedbe projekta:  1. 1. 2023. - 31. 12. 2023.

O projektu:  Kroz ovaj projekt provodit će se grupni i individualni tretmani sa djecom i majkama u Kući za žrtve obiteljskoga nasilja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Glavni cilj projekta je jačati samopoštovanje, razviti vještine aserivne i nenasilne komunikacije kao i pozitivne životne vještine kod djece kroz stručnu pomoć i podršku te kroz sudjelovanje u iskustvenim grupama. Na taj način radit će se i na prevenciji međugeneracijskog prijenosa nasilja i izgradnji kulture nenasilja. Kroz projekt djeca će dobiti dublji uvid u zdrave modele ponašanja u okolini i obitelji kako bi njihova slika obiteljskih odnosa, ali i svih drugih socijalnih odnosa bila zdravija i pozitivnija, a što će ujedno pridonijeti i prevenciji daljnjih psihosocijalnih problema i poremećaja.

Za više informacija o projektu:  projekti@czn.hr
Tijek projektnih aktivnosti:

01. 06. 2023.
374 TISUĆE EURA ZA 100 PROJEKATA SOCIJALNIH, ZDRAVSTVENIH, HUMANITARNIH I BRANITELJSKIH UDRUGA

https://www.czn.hr/vijesti/374-tisuce-eura-za-100-projekata-socijalnih-zdravstvenih-humanitarnih-i-braniteljskih-udruga
+ FB

10. 08. 2023.
PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA ZAGREBAČKOG CARITASA DJECI ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI
https://www.czn.hr/vijesti/psihosocijalna-podrska-zagrebackog-caritasa-djeci-zrtvama-nasilja-u-obitelji
+ FB

...