PODIZANJE STANDARDA RADA CARITASA

11.6.2019.

U četvrtak 30. svibnja u prostorijama Uprave u Vlaškoj 36 održana je primopredaja dvaju novih sustava te trogodišnjeg strateškog plana kojima zagrebački Caritas svoje djelovanje i poslovanje podiže na još višu razinu


Zahvaljujući jednokratnoj potpori grada Zagreba u svrhu jačanja kapaciteta, Caritas je s firmom EDUKOS u proteklih godinu dana radio na izradi ključnih dokumenata: Strateški plan za 2019. godinu s projekcijom na 2020. i 2021. godinu, Sustav financijskog upravljanja i kontrola (FMC) i Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2015

Caritas Zagrebačke nadbiskupije po opsegu djelovanja jedna je od najvećih humanitarnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Djelovanjem na različitim razinama direktno utječe na socijalnu sliku u društvu osiguravajući nužno potrebnu socijalnu pomoć za najugroženije članove društva, pri tome razvijajući volonterstvo te povećavajući razinu društvene odgovornosti.

Broj korisnika pomoći Caritasa Zagrebačke nadbiskupije te raznovrsnost njihovih potreba svake su godine u porastu, što stvara dodatni pritisak na organizaciju i djelatnike, otežava raspodjelu pomoći te može negativno utjecati na kvalitetu usluga i zadovoljstvo korisnika.

Strateški plan za 2019. godinu s projekcijom na 2020. i 2021. godinu je alat kojim se definiraju ciljevi koje Caritas namjerava postići, tj. određuje jasne smjernice razvoja koje će biti u skladu s potrebama osoba, obitelji i zajednica na području Zagrebačke nadbiskupije. Ovaj se strateški plan odnosi na razdoblje od 2019. do 2021. godine i sadrži prikaz ciljeva i aktivnosti putem kojih se želi odgovoriti na izazove u području karitativno-socijalnog djelovanja i rada Caritasa u narednom razdoblju.

Kako bi kvalitetno odgovorio na potrebe korisnika, podignuo kvalitetu usluga te odgovorio na nove izazove pri javljanju na javne pozive od strane lokalne zajednice do EU intitucija, Caritas Zagrebačke nadbiskupije u svoje djelovanje uvodi sustav financijskog upravljanja i kontrola te sustav upravljanja kvalitetom.

Sustav financijskog upravljanja i kontrola (FMC) je skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koje uspostavlja ravnateljica Caritasa u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih ciljeva, kao što su: obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, zaštita sredstava od gubitaka, zlouporabe i štete, jačanje odgovornosti za ostvarenje poslovnih ciljeva te pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja. Sustav obuhvaća sve poslovne transakcije, a posebice one koje su vezane uz prihode/primitke, rashode/izdatke, natječajne procedure i ugovaranje, povrate pogrešno uplaćenih iznosa, imovinu i obveze. Sustav unutarnjih kontrola provode za to zadužene osobe unutar Caritasa.

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2015 usmjeren je utvrđivanju, razumijevanju pojedinačnih sustava i upravljanju međusobno povezanih procesa koji doprinose učinkovitosti i djelotvornosti Caritasa u postizanju njegovih ciljeva na korist i zadovoljstvo Osnivača, korisnika i drugih dionika. Uspostavljeni sustav omogućit će upravljanje procesima koji se odvijaju unutar Caritasa, a primjena metodologije upravljanja rizicima smanjit će opseg neizvjesnosti koja bi mogla biti prijetnja uspješnosti Caritasa, predvidjeti novonastale okolnosti te pravovremeno reagirati na njih.